ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

สมัครเรียน

*คำนำหน้า : *ชื่อ : :
*วัน/เดือน/ปีเกิด :   * เลขบัตรประชาชน :
*เบอร์โทรศัพท์ :  
*ไอดี Line :  
*ระดับชั้น  
*ที่อยู่ :   *ภูมิภาค :
*จังหวัด :   *อำเภอ :
*ตำบล :   *รหัสไปรษณีย์ :
*ชื่อบิดา :  
*เบอร์โทรศัพท์ :  
*ชื่อมารดา :   *นามสกุล :
*เบอร์โทรศัพท์ :    
กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับ บิดา-มารดา
ชื่อผู้ปกครอง :   นามสกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :    
แนบเอกสาร (ถ้ามี)
- รูปประจำตัวนักเรียน
- สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
- สำเนาบัตรทะเบียนบ้านนักเรียน
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
- สำเนาบัตรทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
รูปประจำตัวนักเรียน :
แนบไฟล์เอกสาร : หมายเหตุ : นามสกุลไฟล์ภาพต้องเป็น .JPG เท่านั้น