ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์
ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 45 พ.ศ.2563

วันอาทิตย์ 7 มีนาคม 2564 07:56 น.

อ่านรายละเอียด...
การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ

วันจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 14:51 น.

อ่านรายละเอียด...
ประชุมและแนะนำชี้แนวทางนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ในการเขียนบันทึกฝึกงานและการจัดทำรายงานฝึกงาน

วันจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 14:40 น.

อ่านรายละเอียด...
ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการสุรศักดิ์ นาคาลักษณ์ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 14:34 น.

อ่านรายละเอียด...
ร่วมสืบสาน ประเพณี วันลอยกระทง

วันจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 14:29 น.

อ่านรายละเอียด...
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กระทงวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง

วันจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 14:13 น.

อ่านรายละเอียด...
ทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาแบบต่อเนื่อง บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

วันจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 14:01 น.

อ่านรายละเอียด...
ทุนการศึกษา บริษัท เบทเตอร์เวย์ ประเทศไทย จำกัด

วันอาทิตย์ 18 ตุลาคม 2563 20:54 น.

อ่านรายละเอียด...
รางวัลวิทยาลัยที่มียอดขายสูงสุด ระดับประเทศ

วันอาทิตย์ 18 ตุลาคม 2563 20:47 น.

อ่านรายละเอียด...
ทุนการศึกษา โครงการผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 2 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ สมาคมชาวประมงปากพนัง

วันอาทิตย์ 18 ตุลาคม 2563 20:42 น.

อ่านรายละเอียด...
พิธีไหว้ครู 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง

วันอาทิตย์ 18 ตุลาคม 2563 20:15 น.

อ่านรายละเอียด...
ศึกษาดูงานของคณะทีมผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าสาขาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันอาทิตย์ 18 ตุลาคม 2563 20:56 น.

อ่านรายละเอียด...
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

วันอาทิตย์ 18 ตุลาคม 2563 19:50 น.

อ่านรายละเอียด...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ

วันอาทิตย์ 18 ตุลาคม 2563 19:46 น.

อ่านรายละเอียด...
พิธีเปิดงานประเพณีเดือนสิบ (งานวันขนมลา) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 26 ของเทศบาลเมืองปากพนัง

วันอาทิตย์ 18 ตุลาคม 2563 19:39 น.

อ่านรายละเอียด...
งานประเพณีเดือนสิบ (งานวันขนมลา) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 26 ของเทศบาลเมืองปากพนัง

วันจันทร์ 12 ตุลาคม 2563 15:36 น.

อ่านรายละเอียด...
พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี ให้แก่ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ 12 ตุลาคม 2563 15:27 น.

อ่านรายละเอียด...
คนดีสร้างได้ เยาวชนสร้างชาติ

วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 10:58 น.

อ่านรายละเอียด...
ประชุมนักเรียน นักศึกษา หอพักชายและหอพักหญิง ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธ 7 ตุลาคม 2563 12:03 น.

อ่านรายละเอียด...
การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 11:03 น.

อ่านรายละเอียด...
มอบนวัตกรรมเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ

วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 11:24 น.

อ่านรายละเอียด...
หนึ่งเดียวของอาชีวะภาคใต้กับ

วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 11:22 น.

อ่านรายละเอียด...
ทุนการศึกษาชมรมชาวปากพนัง

วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 11:21 น.

อ่านรายละเอียด...
โครงการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียนปวช.1 ปีการศึกษา 25663

วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 11:19 น.

อ่านรายละเอียด...
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง เรื่อง การเปิดเรียนแบบ On-site

วันพฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2563 14:24 น.

อ่านรายละเอียด...
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 11:17 น.

อ่านรายละเอียด...
อบรมเชิงปฏิบัติการใน

วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 11:17 น.

อ่านรายละเอียด...
มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์

วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 11:16 น.

อ่านรายละเอียด...
มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 11:15 น.

อ่านรายละเอียด...
ชมรมดนตรีสากล

วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 11:14 น.

อ่านรายละเอียด...
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 11:14 น.

อ่านรายละเอียด...
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคาร 11 สิงหาคม 2563 09:17 น.

อ่านรายละเอียด...
วันเข้าพรรษา

วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 11:11 น.

อ่านรายละเอียด...
วันอาสาฬหบูชา

วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 11:10 น.

อ่านรายละเอียด...
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 09:36 น.

อ่านรายละเอียด...
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ 7 เรื่องต้องระวัง ก่อนเข้าและออกจากบ้าน ช่วงโควิด-19

วันพฤหัสบดี 21 พฤษภาคม 2563 07:07 น.

อ่านรายละเอียด...
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ(ปวช.)

วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 11:09 น.

อ่านรายละเอียด...
สาระน่ารู้เกี่ยวกับวันพืชมงคล

วันพฤหัสบดี 21 พฤษภาคม 2563 07:07 น.

อ่านรายละเอียด...
สาระน่ารู้เกี่ยวกับวันกาชาดสากล

วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 11:07 น.

อ่านรายละเอียด...
สาระน่ารู้ 6 ข้อดีของสายอาชีวะที่คนทั่วไปต้องยกนิ้วให้

วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 11:07 น.

อ่านรายละเอียด...
สาระน่ารู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา

วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 11:05 น.

อ่านรายละเอียด...
<<< ย้อนกลับ...