ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


๑๑ พฤษภาคม วันพืชมงคล

วันแห่งพระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ข้าวคือพืชมงคลเลี้ยงชนชาติ
ฝ่ายรัฐราษฎร์ร่วมสืบสานการสร้างสรรค์
ร่มบุญพระเมตตาองค์ราชัน
แรกนาขวัญเสริมความหวังกำลังใจ
หนึ่งวิถีที่นำทางสร้างชีวิต
ภูมิความคิดภูมิความสุขทุกสมัย
เอกลักษณ์จำหลักนามความเป็นไทย
สำแดงในคุณค่าข้าวและชาวนา