ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


 ดร.สุชาติ เศวตบดี ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ได้มอบหมายให้ 
ท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง พร้อมด้วย 
อาจารย์ ภาคิน วัฒนานุกูลกิจ หัวหน้างานฝ่ายประกันคุณภาพ

  เดินทางเข้าร่วมประชุมการประชุมผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ครั้งที่ 45 พ.ศ.2563 "เรื่อง ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง อาชีวศึกษาเอกชนยกกำลัง 2 สู่ 
Next Normal" ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก