ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


   ท่านผู้อำนวยการ พีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ได้มอบหมายให้ 
อาจารย์ฐิติวัสส์  ขนอม , อาจารย์ ธวัชชัย ทองสงค์ , อาจารย์ชฎาภรณ์  ศรีสงค์ และ อาจารย์อรัญญา  
เหมทานนท์ นำกระทงของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังเข้าร่วมประกวดกระทงที่ อบต. หูล่อง งาน
ประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2563 ณ ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์

  ผลการประกวดกระทงวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1