ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการ พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปากพนัง ได้มอบหมายให้ อาจารย์ฐิติวัสส์ ขนอม เข้าร่วมพิธีโครงการมอบทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาแบบต่อเนื่อง บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ณ ห้องประชุมอาคารบริหาร บริษัท 
ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

  ในการนี้ นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง 
3 ปี ทุนการศึกษาปีละ 20,000 บาท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวรจนา เพชรเนาว์ ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาพาณิชยกรรม
2. นางสาวอัจฉริยา โรจน์ดวง ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังขอขอบพระคุณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เป็นอย่างสูง และขอแสดง
ความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วยครับ