ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์






ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหาร



อ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการ



อ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


  โครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน ร่วมกับ บริษัท เบทเตอร์เวย์ ประเทศไทย จำกัด ในปีการศึกษา 
2/2562 ทางบริษัทมอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาทให้กับนักเรียนที่ทำยอดขายสูงสุด 10 อันดับ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง

  ในการนี้ท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง มอบทุน
การศึกษาดังมีรายชื่อ ต่อไปนี้
1. น.ส. พัชรา มาแก้ว สาขาวิชาการตลาด
2. น.ส. พรนภัส อนุสรณ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. น.ส. ชุติมน ยอดทอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. น.ส. กรรณิการ์ แดงเรือง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. นาย ปฏิภาณ ช่อผูก สาขาวิชาการตลาด
6. น.ส. ศศิวิมล ปานหวาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. นาย สุพจน์ คุ้มรักษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
8. นาย วิสามาศ ตั้งซ้าย สาขาวิชาการตลาด
9. น.ส. พรชิตา ถ้งซี สาขาวิชาการตลาด
10. น.ส. สุประภาดา แซ่อุ้ย สาขาวิชาการบัญชี

  และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นปวช.1 รับวุฒิบัตรการขายนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทางวิทยาลัยต้อง 
ขอขอบพระคุณทางบริษัทเบตเตอร์เวย์ประเทศไทย(จำกัด) มา ณ ที่นี้ด้วยครับ