ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


  โครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน ร่วมกับ บริษัท เบทเตอร์เวย์ ประเทศไทย จำกัด ในปีการศึกษา 
2/2562 ทางบริษัทมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังที่มียอดขายสูงสุด 
ระดับประเทศ

  ในการนี้ท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง มอบโล่
และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูสาขาวิชาการตลาด ประกอบด้วยอาจารย์เจนจิรา เดชสุวรรณ หัวหน้า
สาขาการตลาด อาจารย์สายชล ทองเสน อาจารย์สุกัญญา นาถาวร อาจารย์จุฑารัตน์ ส่งเสมอ 
และอาจารย์ชฎาภรณ์ ศรีสงค์

  ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งสนับสนุนให้นักเรียนสาขาการตลาดมีทักษะการขายซึ่งเป็นหนึ่งในสมรรถนะ
หลักของผู้เรียนสาขาวิชาการตลาด ทางวิทยาลัยต้องขอขอบพระคุณทาง บริษัท เบตเตอร์เวย์ 
ประเทศไทย จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วยครับ