ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


   วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการ พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปากพนัง ได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์ประเทือง ทิพย์มาศ นายกสมาคมชาวประมงปากพนัง เข้าร่วมพิธี
มอบทุนการศึกษาโครงการผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 2 บริษัท ปตท. สำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ สมาคมชาวประมงปากพนัง ณ โรงเรียนแพทยกิจพิทยา

  ในการนี้ นักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ได้รับทุนการศึกษา ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายธีระศักดิ์ มลิวัลย์ นักเรียนระดับปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท
2. นางสาวอรปรียา จันทร์ไพจิตร์ นักศึกษาระดับปวส.2 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 
5,000 บาท

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังขอขอบพระคุณ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) 
ร่วมกับ สมาคมชาวประมงปากพนัง เป็นอย่างสูง และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วยครับ