ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


    เมื่อวันที่ 29  กันยายน  2563  ต้อนรับ"ศึกษาดูงานของคณะทีมผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าสาขา
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา"

    ในการนี้ ท่านดร.สุชาติ เศวตบดี ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ได้มอบหมาย
ให้ท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ ให้การดูแลต้อนรับพร้อมเข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการและชมผล
งานของนักเรียนทุกสาขาวิชา