ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปากพนัง ได้มอบหมายให้  อาจารย์อมราภรณ์  สุขมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์จุฑารัตน์  ส่งเสมอ และอาจารย์เกษสุดา  พรหมณาเวช

     เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) ณ ห้องประชุมพระเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช