ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


    เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปากพนัง ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีเดือนสิบ (งานวันขนมลา) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 26
ของเทศบาลเมืองปากพนัง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์

    ในการนี้ท่านผู้อำนวยพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
ได้รับเกียรติจากเทศบาลเมืองปากพนัง ให้เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดธิดาขนมลา
ประจำปี 2563 อีกด้วยครับ