ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


    วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563 ท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปากพนัง มอบหมายให้ อาจารย์ฐิติวัสส์  ขนอม และ อาจารย์ชฎาภรณ์  ศรีสงค์  เข้าร่วมงาน
ประเพณีเดือนสิบ (งานวันขนมลา) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 26 ของเทศบาลเมืองปากพนัง ณ อาคาร
อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์

    ในการนี้อาจารย์ชฎาภรณ์  ศรีสงค์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตกแต่งหมฺรับของวิทยาลัย ร่วมเป็น
คณะกรรมการตัดสินการประกวดหมฺรับ ประเภทชุมชนทั่วไปของเทศบาลเมืองปากพนัง ประจำปี 2563 
อีกด้วย