ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


    เมื่อวันที่ 12 กันยายน  2563 ท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปากพนัง ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี ให้แก่ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช