ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังได้รับเกียรติจากคุณตระการ  พัฒนาไพบูลย์
ประธานขับเคลื่อนเยาวชน รุ่น 8 และ นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่น 9 (นศช.) 
มาอบรมแกนนำ นักเรียน นักศึกษา เยาวชนสร้างชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง โดยให้ความรู้แนวคิด
ในหัวข้อ "คนดีสร้างได้" และการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมส่วนรวม ได้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมขุนศรี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ในการนี้ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรไว้ 
ณ โอกาสนี้ด้วยครับ