ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ท่านดร.สุชาติ เศวตบดี ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย ได้มอบหมาย
ให้ท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ประชุมนักเรียน 
นักศึกษา หอพักชายและหอพักหญิงประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมขุนศรี ในการนี้ได้มอบ
เกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเรียนหอพัก ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
ประหยัด อดออม และปฎิบัติตนในหอพักวิทยาลัยฯอย่างดีเยี่ยมเป็นเวลา 5 ปี ดังมี
รายชื่อต่อไปนี้ 
1.นางสาวศิรินญา ทองแก้วกูล 
2.นางสาวทิพย์รัตน์ บุญหยัง 
3.นางสาวประกายดาว มิสวิล 
4.นางสาววาสนา ไชยรัตน์ 
5.นางสาวสุนิสา ขำเกิด 
6.นางสาวสุภาพร ทองรอด 
7.นางสาวพิมวดี ทองสงค์ 
8.นางสาวฐิติพร สมพงค์ 
9.นางสาวเมทินี รัตนะ 
10.นางสาวณัฏวรรณ ชูแก้ว 
11.นางสาวพนิดา เครือแก้ว 
12.นางสาวอลิษา ไตรสุวรรณ์ 
13.นางสาวธนิษฐา ผกากรอง 
14.นางสาวศิรประภา เจริญศรี 
15.นางสาวโสรยา ทศไพสนธิ์ 
16.นางสาวพรสุดา คงศรี 
17.นางสาววิรากานต์ มลิวรรณ 
18.นางสาวอรปรียา จันทร์ไพจิตร์ 
19.นางสาวสุกัญญา สมเชื้อ 
20.นางสาวชมพูนุช พันธุ์เผือก 
21.นางสาวโสรยา พิมวงศ์ 
22.นางสาวสุธาสินี โสปะหลาง 
23.นางสาวภัทรวดี สันโดด 
24.นางสาวศิริรัตน์ จีนเมือง 
25.นางสาวสโรชา ศรีจะทิง 
26.นางสาวสุดา เมืองรักษ์ 
27.นางสาวปาจรีย์ สุวรรณเรือง 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วยครับ 
"วิทยาอาชีวศึกษาปากพนัง เราจะดูแลบุตรหลานของท่านเหมือนลูกของเรา"