ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


  เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ท่านดร.สุชาติ เศวตบดี ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย ได้มอบหมายให้
ท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์ อินทรสุวรรณและคณะได้แก่ อาจารย์อมราภรณ์ สุขมงคล รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ฤดี ถาวรผล หัวหน้างานวัดผล อาจารย์ภาคิน วัฒนนุกูลกิจ หัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษาเดินทางไปร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจและแลก
เปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์
แกรนด์โฮเทล หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้ท่านผู้อำนวยการได้มอบหมายให้หัวหน้าสาขาจำนวน 5 ท่าน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้แก่ 
1. อาจารย์กุลชลี สุขเรือง หัวหน้าสาขาการบัญชี 
2. อาจารย์สุรนันท์ วัฒนพงค์ หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. อาจารย์เจนจิรา เดชสุวรรณ หัวหน้าสาขาการตลาด 
4. อาจารย์อำพร เงินถาวร หัวหน้าสาขาการโรงแรม 
5. อาจารย์ณัฐญภรณ์ สุขดี หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ
ทั้งนี้ทางวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญใน"การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
"โดยการจัดตั้งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนขีดความสามารถของผู้เรียนสามารถนำความรู้
และทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง
และพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปได้