ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


ในปีนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา
ชมรมชาวปากพนัง ประจำปี 2563 เพื่อเข้ารับทุนที่หอประชุมธรรมจักรนาคี โรงเรียนปากพนัง 
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
 ทุนการศึกษาชมรมชาวปากพนัง ประเภททุนต่อเนื่อง 3 ปี ทุนปีละ 5000 บาท ได้แก่ 
1. นางสาวอัจฉริยา โรจน์ดวง ปวช.1/9 สาขาวิชาการโรงแรม 
ทุนการศึกษาชมรมชาวปากพนัง ประเภททุนทั่วไป ทุนละ 3000 บาท ได้แก่
1. นางสาวบุษรินทร์ หมัดสะแหล๊ ปวช.1/1 สาขาวิชาพณิชยการ
2. นางสาวสาริณี สุวรรณแก้ว ปวช.1/2 สาขาวิชาพณิชยการ
3. นางสาวสุพิชชา วรรธนพุฒิพงศ์ ปวช.1/10 สาขาวิชาการโรงแรม
4. นางสาวกัญญาวีร์ เพชรคง ปวช.1/8 สาขาวิชาการโรงแรม 
ทุนการศึกษาชมรมชาวปากพนัง กรณีพิเศษที่ครอบครัวของนักเรียนประสบความยากลำบากทางด้าน
เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ) 
จำนวน5ทุน ทุนละ 2000 บาทได้แก่
1. นางสาวศสิตา พรหมจิตร ปวช.1/9 สาขาวิชาการโรงแรม 
2. นางสาวรจนา เพชรเนาว์ ปวช.1/5 สาขาวิชาพณิชยการ 
3. นางสาวณัฐธิญา เหล้าผอม ปวช.1/7 สาขาวิชาการโรงแรม 
4. นางสาวพนิดา สันโดด ปวช.1/8 สาขาวิชาการโรงแรม 
5. นางสาวจันทร์จิรา เต่งใหญ่ ปวช.1/1 สาขาวิชาพณิชยการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังขอขอบพระคุณท่านประธานและคณะกรรมการมูลนิธิชมรมชาวปากพนัง
เป็นอย่างสูงและขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคนครับ"