ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 4-7 สิงหาคม 2563  ท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณได้มอบหมายให้ครูผู้สอนจำนวน 2 ท่าน
ได้แก่ 1.  ครูชาดารัตน์ จุลนิล  ครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการจัดการอาชีพ 
2. ครูเกษสุดา  พรหมณาเวช ครูผู้สอนรายวิชาการบัญชี 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใน"โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ : การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา"  ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ในการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีทักษะในการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน นักศึกษาต่อไป