ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


ท่านดร.สุชาติ เศวตบดี ประธานกรรมการบริหารได้มอบหมายให้ท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ  
เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ จำนวน 2 ทุน ในการนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังได้
คัดเลือกนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ให้รับทุนต่อเนื่องดังกล่าว จำนวน 2 คน 
เป็นจำนวนเงินคนละ 7,000 บาท  มีรายชื่อดังนี้ 
1.  นางสาวเดือนเพ็ญ  ราษรงค์ 
2. นางสาวสุนิสา  ทองทิพย์