ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


ท่าน ดร.สุชาติ เศวตบดี ประธานกรรมการบริหารได้มอบหมายให้ท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ  
เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลในการนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังได้คัด
เลือกนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้รับทุนดังกล่าวจำนวน 6  คน เป็oจำนวนเงินคนละ 7,000 บาท  
มีรายชื่อดังนี้
1.  นางสาวเกวลิน  สมจิตต์ 
2. นางสาวเพียงจันทร์  ซอมแก้ว  
3. นางสาวอลิศา  เฉิดฉิ้ม
4. นางสาวอารียา  เฉิดฉิ้ม
5. นายวรพล  มีคำ
6. นายชญณัฐ เกตุบำรุง