ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ดร.สุชาติ​ เศวตบดี ประธาน​กรรม​การบริหารวิทยาลัย มอบหมายให้ ท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ กรรมการและเลขานุการเป็น​ประธาน​การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ณ ห้องประชุมขุนศรี ในการนี้ทางวิทยาลัยฯได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการบริหารทุกท่านในการพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบนโยบายต่างๆ อีกทั้งยังได้ชื่นชมผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักการ ตลอดถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาคุณภาพในทุกด้าน และดูแลนักเรียนเสมือนดูแลลูก จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และเป็นวิทยาลัยอาชีวะชั้นแนวหน้าของจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ เชิญคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน โดยมีครูและนักเรียนสาขาการโรงแรมเป็นผู้จัดทำอาหารในครั้งนี้ด้วย ทางวิทยาลัยต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน และเราจะยืนหยัดพัฒนาคุณภาพตลอดไปครับ