ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23  กรกฎาคม 2563
ดร.สุชาติ​  เศวตบดี ประธาน​กรรม​การบริหารวิทยาลัย มอบหมายให้ ท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ 
กรรมการและเลขานุการเป็น​ประธาน​การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  
ณ ห้องประชุมขุนศรี ในการนี้ทางวิทยาลัยฯได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการบริหารทุกท่าน
ในการพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบนโยบายต่างๆ อีกทั้งยังได้ชื่นชมผู้บริหาร คณะครู บุคลากร 
นักเรียน นักการ ตลอดถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ที่ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาคุณภาพในทุกด้าน 
และดูแลนักเรียนเสมือนดูแลลูก จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และเป็นวิทยาลัยอาชีวะ
ชั้นแนวหน้าของจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ 
เชิญคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน  โดยมีครูและนักเรียน
สาขาการโรงแรมเป็นผู้จัดทำอาหารในครั้งนี้ด้วย ทางวิทยาลัยต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน 
และเราจะยืนหยัดพัฒนาคุณภาพตลอดไปครับ